Zarządzenie Nr 165/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:42
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 165/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 7 lipca 2003 roku

 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. postępowania z dokumentacją z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójta, burmistrza i prezydenta miasta —przeprowadzonych w dniu 27października 2002 roku.

Na podstawie art.30 i 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 209 nr!781/

zarządzam co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję Likwidacyjną ds. postępowania z dokumentacją z wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójta, burmistrza i prezydenta
miasta przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku, w składzie:
Przewodniczący     - mgr Grażyna Kopeć
Członkowie           - Stanisława Faron

                            Agnieszka Baran

§ 2

Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokonanie zniszczenia dokumentacji określonej w § 4 ust. l  Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 roku /Dz. U. Nr 209 nr 1781/

§ 3

W uzgodnieniu z Dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu /'pismo znak: DNS.0124-1/03/ przeznaczona do zniszczenia dokumentacja zostanie pocięta na dwie części i spalona.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.