Zarządzenie Nr 164/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:40
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 164/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

remontu drogi gminnej na oś. Cyganowice w Starym Sączu

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. inż. Bonifacy Wolak                                       - Przewodniczący

2. inż. Pawel Dybiec                                             - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski                                       - Członek

§ 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 8 lipca 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

                              § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.