Zarządzenie Nr 161/03

rok 2003

 
data publikacji:  07-10-2003 | 08:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr  161/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
 z dnia 1 lipca  2003 r.

 

w sprawie  ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r .Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm./ oraz§ 3 ust. l Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.. U. .Nr 27 poz.271/

 

ZARZĄDZAM    co   następuje:

 

§ 1

Ustalam miesięczny limit kilometrów za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych, w okresie od dnia 01.07.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. w następującym wymiarze :

1. mgr Jacek Lelek - Zastępca Burmistrza MiG                                - 300 km miesięcznie

2. mgr inż. Bonifacy Wolak - Kierownik Referatu                           - 300 km miesięcznie

3. mgr inż. Jan Migacz - Kierownik Referatu                                   - 150 km miesięcznie

4. mgr inż. Jan Gawronski - Kierownik Referatu                             - 150 km miesięcznie

5. mgr inż. Marek Żmuda - Inspektor                                               - 100 km miesięcznie

6. mgr inż. Tadeusz Pasiut—Młodszy referent                              - 300 km miesięcznie

7. Marek Guc - Inspektor                                                                  - 100 km miesięcznie

8. Andrzej Rybarski - Inspektor                                                       - 100 km miesięcznie

9. Ryszard Niejadlik - Podinspektor                                                 - 100 km miesięcznie

10. Stanisław Warzecha - Konserwator                                           - 300 km miesięcznie

11. Józef Wandas - Konserwator                                                      - 300 km miesięcznie

 

§ 2

Ustałam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych dla Pana inż. Pawła Dybiec, - Podinspektora w okresie od dnia 01.07.2003r. do dnia 30.09.2003r. - 300 km miesięcznie.

 

§ 3

Ustalam miesięczny limit kilometrów na Jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych dla Pana Stanisława Maurek - Robotnika gospodarczego, w okresie od dnia 01.07. do dnia 31.07.2003 r. - 150 km miesięcznie.

 

§ 4

Ustala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika, które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin, lub innej nieobecności, a także ilość dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

§ 5

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna umowa, która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu.

 

§ 6

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek, za l kilometr przebiegu pojazdu.