Zarządzenie Nr 160/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-09-2003 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 160/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
z dnia 01.07.2003 r.

 

w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie „szałasu rekreacyjnego" w pasie terenów rekreacyjnych nad Popradem w Cyganowicach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 . Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 201 r./

zarządza się, co następuje:

 

§1

Przeznacza się drewno tartaczne topolowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 4,50 m3 na wykonanie „szałasu rekreacyjnego" w pasie terenów rekreacyjnych nad Popradem w Cyganowicach.

 

§2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Zarządowi Osiedla „Cyganowice".

 

§3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.