Zarządzenie Nr 150/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr  150/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
z dnia 13 czerwca 2003r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Paduli zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 . Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 201 r./

zarządza się, co następuje:

 

§1

Przeznacza się drewno opałowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 4 mp dla Pani J. Paduli zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani J. Padula zam. (...).

 

§3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.