Zarządzenie Nr 148/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-09-2003 | 14:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 148/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 11 czerwca 2003 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Klęsk Spowodowanych Zjawiskami Atmosferycznymi.

Działając na podstawie art.31 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:
§1

Powołuję Gminną Komisję ds. Szacowania Skutków Klęsk Spowodowanych Zjawiskami Atmosferycznymi, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1. inż. Paweł Dybiec                                                                        -Przewodniczący Komisji

2. mgr inż. Jan Migacz                                      -Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Kazimierz Nakielski                                       -Sekretarz Komisji

4. Ryszard Niejadlik                                          -Członek Komisji

5. Maria Dominik                                               -Członek Komisji

6. Marek guc                                                                                      -Członek Komisji

7. Andrzej Rybarski                                          -Członek Komisji

8. Tadeusz Pasiut                                              -Członek Komisji

§2

W ramach Komisji tworzę dwie Podkomisje:

1. Podkomisja ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej.

2. Podkomisja ds. szacowania strat w mieniu nieruchomym osób fizycznych i prawnych.

§3

Zadaniem Komisji jest dokonywanie szacunków strat spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne.

Zasady i tryb pracy Komisji określa załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§4

Komisja sporządza dokumentację z wykonywanych czynności w formie protokołów i zbiorczego zestawienia strat według wzorów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Trapi moc Zarządzenie Nr 32/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Klęsk Spowodowanych Zjawiskami Atmosferycznymi.

                                       § 6

Wykonanie Zarządzenia zalecam Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.