Zarządzenie Nr 125/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-09-2003 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 125 / 03
BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ
z dnia 27.05.2003 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543

zarządza się, co następuje :

 

$1

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 2114 o pow. 1792 m2 na okres od 2 lipca 2003 roku do 29 lutego 2004 roku z przeznaczeniem na cele handlowe.

 

$ 2
Informacja o której mowa w $ 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ulicy Batorego .

$ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

$ 4

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.