Zarządzenie Nr 124/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-09-2003 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr  124/03 
BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ
z dnia 27.05.2003 r.

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543)

 

zarządza się , co następuje :

§ 1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia