Zarządzenie Nr 106/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-09-2003 | 14:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr l06/03

Burmistrza Miasta i Gminy  Stary Sącz 

z dnia  5 maja  2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Na podstawie art.30 ust. l , ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.) , art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 1997 r. Nr 56 póz. 357 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego , dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły , wojewodów , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46 poz.430 )

ZARZĄDZAM  co  następuje:

§1

Powołuję Komisję ds. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w składzie:

1. Pani Alfreda Wastag - przedstawiciel organu prowadzącego,

2. Pani Barbara Porebska - przedstawiciel organu prowadzącego,

3. Pan Marian Lis - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Starym Sączu,

4. Pani Małgorzata Niemiec - przedstawiciel dyrektorów szkół podstawowych, wybrany przez dyrektorów szkół podstawowych,

5. Pan Janusz Pietruszewski - przedstawiciel dyrektorów gimnazjów, wybrany przez dyrektorów gimnazjów,

6. Pani Elżbieta Puch - pracownik Referatu Organizacji zajmujący się sprawami oświaty,

§2

Komisja pracuje w oparciu o „Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz”.

 

§3

 

Komisja rozpatruje na swoich posiedzeniach wnioski o dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.