Zarządzenie Nr 83/03

rok 2003

 
data publikacji:  21-08-2003 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 83/2003

Burmistrza Miasta i Gminy

Stary Sącz z dnia 9 kwietnia 2003 r

 

 

w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont

 

 

 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości    ( Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694) oraz  §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Wr. 153 poz. 1752 ) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1.        Ustalam Zakładowy  Plan Kont dla Budżetu Miasta i Gminy w brzmieniu załącznika Nr 1

2.        Ustalam Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Miasta i Gminy w brzmieniu załącznika Nr 2

3.        Ustalam nadrzędne zasady rachunkowości w brzmieniu załącznika Nr 3

 

§2

 

Traci moc zarządzenie Nr 4/2002 z dnia 22 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 83/2003

z dn. 09 kwietnia 2003 roku

 

Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Stary Sącz

 

I  Wykaz obowiązujących kont

1.       KONTA BILANSOWE

 

133                 RACHUNEK BUDŻETU

134                 KREDYTY BANKOWE

137                 RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

140                 INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE

222                 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

223                 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

224                 ROZRACHUNKI BUDŻETU

225                  ROZLICZENIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

226                  ROZLICZENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

240                    POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

250                    NALEŻNOŚCI FINANSOWE

260                     ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

901                     DOCHODY BUDŻETU

902                     WYDATKI BUDŻETU

903                      NIEWYKONANE WYDATKI

904                      NIEWYGASAJĄCE WYDATKI

907                       DOCHODY Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

908                       WYDATKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

909                        ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

960                         SKUMULOWANA NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR NA ZASOBACH BUDŻETU

961                         NIEDOBÓR LUB NADWYŻKA BUDŻETU

962                         WYNIK NA POZOSTAŁYCH OPERACJACH

967                           FUNDUSZE POMOCOWE

968                           PRYWATYZACJA

2.       KONTA POZABILANSOWE

 

991             PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU

992             PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU

993             ROZLICZENIA Z INNYMI  BUDŻETAMI

 

II      OPIS KONT

1.        KONTA BILANSOWE

 

KONTO 133   „RACHUNEK BUDŻETU”

 

 

Na koncie 133 dokonuje się ewidencji operacji pieniężnych na bankowym rachunku budżetu Gminy. Zapisy na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być bezwzględnie zgodne z zapisami w księgowości banku prowadzącego rachunek budżetu Gminy. W przypadku stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem bankowym, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnica ta zostaje wyksięgowana na podstawie dokumentu bankowego, który zawiera sprostowanie błędu. Na stronie WN konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. 

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu oraz środki na niewygasające wydatki.

Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank.

 

KONTO 134   „KREDYTY BANKOWE”

 

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budżetu Gminy.

 

KONTO 137   „RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH”

 

Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa bądź przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków a na stronie Ma wypłaty środków.

Do konta 137 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna, która umożliwia ustalenie stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego, z ewentualnym dalszym podziałem wpływów i wydatków oraz stanów środków według zasad wynikających dla danego funduszu pomocowego.

Konto 137 może wykazywać saldo Wn. Oznacza ono stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych. 

 

KONTO 140   „INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE”

 

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze w tym:

1)       środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym pod data następnego okresu sprawozdawczego.

2)       kwot wpłaconych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzania przez bank wpłaty w następnym okresie sprawozdawczym.

3)       przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętym wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.

Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są na przełomie okresów sprawozdawczych.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu. Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

 

KONTO 222   „ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH”

 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tyt. zrealizowanych przez jednostki dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez te jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu Gminy, dokonane przez jednostki budżetowe w korespondencji z kontem 133.

Do konta 222 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna, która umożliwia ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetowych.

Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu Gminy.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu Gminy, które nie zostały objęte okresowymi sprawozdaniami.

 

KONTO 223     „ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH”

 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budżetu Gminy na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe na podstawie składanych okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 902.

Do konta 223 jest prowadzona szczegółowa ewidencja analityczna, która umożliwia ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki bankowe środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie ponoszonych przez te jednostki wydatków.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, które nie zostały wykorzystane na pokrycie wydatków budżetowych. 

KONTO 224     „ROZRACHUNKI BUDŻETU”

 

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:

1.        rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu Gminy

2.        rozrachunków z tytułu udziału w dochodach innych budżetów

3.        rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji

4.        rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Do konta 224 jest prowadzona ewidencja szczegółowa, która umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności a saldo Ma 224 – stan zobowiązań budżetu Gminy z tytułu pozostałych rozrachunków.

 

KONTO 227   „ROZLICZENIE DOCHDÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY   

                           POMOCOWYCH”

 

Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń między jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów otrzymanych z  funduszy pomocowych.

Po stronie Wn 227 ujmuje się dochody zrealizowanej przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 907.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody w korespondencji z kontem 137.

Do konta 227 prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów.

 Konto 227 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i wykazanych w okresowych sprawozdaniach, ale nie przekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych.

Saldo Ma konta 227 oznacza stan  dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek środków funduszy pomocowych, ale nie objętych okresowymi sprawozdaniami.

 

KONTO 228   „ROZLICZENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY  POMOCOWYCH”

 

Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się sroki przelane z rachunków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 908.

Do konta 228 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna mająca na celu ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na ich rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych. Saldo Wn konta 228 to stan przelanych środków funduszy pomocowych na rachunki poszczególnych jednostek ale niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

 

KONTO 240    „POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

 

Na koncie 240 dokonuje się ewidencji rozrachunków związanych z realizacją budżetu Gminy z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń, których ewidencji dokonuje się na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260.

Do konta 240 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna. Ewidencja ta umożliwia ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów i według poszczególnych kontrahentów. Konto 240 wykazuje dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

 

KONTO 250   „NALEŻNOŚCI FINANSOWE”

 

Na koncie  250 dokonuje się ewidencji należności, które zaliczane są do należności finansowych. W szczególności ewidencjonowane są tutaj należności z tytułu udzielonych pożyczek

Po stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a po stronie Ma ich zmniejszenia.

Do konta 250 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna, która umożliwia ustalenie stanu należności między kontrahentami wg rodzajów należności.

Konto 250 wykazuje dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

 

 

KONTO 260   „ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE”

 

Na koncie 260 dokonuje się ewidencji zobowiązań finansowych za wyjątkiem kredytów bankowych, zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych instrumentów finansowych.

Na stronie Wn konta 260 księguje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych a na stronie Ma konta 260 ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań.

Do konta 260 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna, która umożliwia ustalenie stanu zobowiązań finansowych z poszczególnymi kontrahentami.

Konto 260 wykazuje dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań a saldo Ma oznacza stan zaciągniętych zobowiązań.

 

 

KONTO 901   „DOCHODY BUDŻETU”

 

 

Na koncie 901 dokonuje się ewidencji dochodów budżetu Gminy.

Na stronie Wn konta 901 ewidencjonuje się przeniesienia pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się osiągnięte dochody budżetu Gminy:

1)       na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 222

2)       na podstawie sprawozdań innych organów w korespondencji z kontem 224

3)       inne dochody budżetowe a w szczególności subwencje i dotacje w korespondencji z kontem 224

4)       z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy w korespondencji z kontem 224

5)       własne w korespondencji z kontem 133.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych przez budżet Gminy dochodów w danym roku.

 

 

KONTO 902   „WYDATKI BUDŻETOWE”

 

Na koncie 902 dokonuje się ewidencji poniesionych przez budżet Gminy wydatków. Na stronie Wn konta 902 ewidencjonuje się następujące wydatki:

1)       jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych w korespondencji z kontem 223,

2)       z tytułu rozrachunków z innymi budżetami w korespondencji z kontem 224,

3)       własne w korespondencji z kontem 133.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę  wykonanych wydatków przez budżet Gminy w danym roku budżetowym.

Ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

 

 

KONTO 903    „NIEWYKONANE WYDATKI”

 

Na koncie 903 dokonuje się ewidencji niewykonanych wydatków, które zostały zatwierdzone do realizacji w latach następnych.

Na stronie Wn konta 903 księguje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych, w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

 

 

KONTO 904   „NIEWYGASAJĄCE WYDATKI”

 

Na koncie 904 dokonuje się ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ewidencjonuje się:

1.        wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków na podstawie ich sprawozdań w korespondencji z kontem 223

2.        przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetu Gminy.

Na stronie Ma konta 904 ewidencjonuje się wysokość zatwierdzonych niewygasających wydatków.

Do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków konto 904 może wykazywać saldo Ma.

 

KONTO 907    „DOCHODY FUNDUSZY POMOCOWYCH”

 

Na koncie 907 ewidencjonuje się dochody z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie na końcu roku budżetowego sumy osiągniętych dochodów na konto 967.

Na stronie Ma konta 907 ewidencjonuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych.

Do konta 907 prowadzi się ewidencję szczegółową, która umożliwia ustalenie tanu poszczególnych dochodów z wyodrębnionych funduszy według ich rodzajów.

 

KONTO 908    „WYDATKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

Na koncie 908 dokonuje się ewidencji ponoszonych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków na konto 967. Do konta 908 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych.

 

KONTO 909    „ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE”

 

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Do konta 909 prowadzona jest ewidencja szczegółowa mająca na celu ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 wykazuje saldo Wn i saldo Ma.

 

KONTO 960   „SKUMULOWANA NADWYŻKA LUB NIEDBÓR NA ZASOBACH

                            BUDŻETU”

 

Na koncie 960 dokonuje się ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego na koncie 960 dokonuje się operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu zaś saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki.

 

 

KONTO 961    „NIEDOBÓR LUB NADWYŻKA BUDŻETU

 

Na koncie 961 dokonuje się ewidencji wyniku wykonania budżetu czyli deficytu lub nadwyżki. Na stronie Wn konta 961 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego dokonuje się ewidencji przeniesienia poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu Gminy w korespondencji z kontem 902.

Na stronie Ma konta 961 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego dokonuje się ewidencji przeniesienia uzyskanych w trakcie roku budżetowego dochodów budżetu Gminy w korespondencji z kontem 901.

Do konta 961 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według źródeł zwiększeń i rodzajów zmniejszeń wyniku wykonania budżetu Gminy zgodnie z potrzebami sprawozdawczości.

Na koniec roku budżetowego konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma.

Saldo Wn konta 961 oznacza stan deficytu budżetu, zaś saldo Ma stan nadwyżki. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za miniony rok saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

 

 

KONTO 962   „WYNIK NA POZOSTAŁYCH OPERACJACH”

 

 

Na konie 962 dokonuje się ewidencji pozostałych operacji niekasowych, które wpływają na wynik wykonania budżetu.

Na stronie Wn konta 962 ewidencjonuje się koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na stronie Ma konta 962 ewidencjonuje się przychody finansowe oraz pozostałe przychody powiązane z operacjami budżetowymi.

W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za miniony rok saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

 

 

KONTO 967     „FUNDUSZE POMOCOWE”

 

Na koncie 967 dokonuje się ewidencji stanu funduszy pomocowych.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908 a na stronie Ma saldo konta 907. Do konta 967 prowadzi się ewidencję szczegółową    dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad określonych przepisami dla każdego funduszu.

Konto 967 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan funduszy pomocowych.

 

KONTO 968   „PRYWATYZACJA”

 

Na koncie 968 dokonuje się ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.

Na stronie Wn konta 968 ewidencjonuje się rozchody, które zostały pokryte ze środków uzyskanych z prywatyzacji, zaś na stronie Ma ewidencjonuje się przychody z tytułu prywatyzacji. Saldo Ma konta 968 oznacza stan środków z prywatyzacji.

 

 

2.        KONTA POZABILANSOWE

 

KONTO 991   „PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU”

 

Na koncie 991 dokonuje się ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ewidencjonuje się zmiany planu dochodów powodujące zmniejszenia planu dochodów.

Na stronie Ma konta 991 ewidencjonuje się zmiany planu dochodów powodujące zwiększenia planu dochodów.

Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu Gminy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.

 

KONTO 992   „PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU”

 

Na koncie 992 ewidencjonuje się plan wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane.

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku  wysokość planowanych wydatków budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.

 

 

KONTO 993    „ROZLICZENIA Z INNYMI BUDŻETAMI”

 

Na koncie 993 dokonuje się pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.

Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów.

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności od innych budżetów.

Konto 993 wykazuje dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów a saldo Ma konta 993 stan zobowiązań.

  


ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Zarządzenia Nr 83/2003   

z dn. 09 kwietnia 2003

 

 

                            PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

                            URZĘDU MIASTA I  GMINY W STARYM SĄCZU

I   WYKAZ KONT

1.        KONTA BILANSOWE

 

ZESPÓŁ O  „MAJĄTEK TRWAŁY”

        011     ŚRODKI TRWAŁE

        013     POZOSTAŁE ŚRODKI TRWŁE

    014     ZBIORY BIBLIOTECZNE

        015     MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

        020     WARTOŚCI NIEMATERIALNE

        030     DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

        071     UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI

                   NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

        072     UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI

                   NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

        073     ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

        080     INWESTYCJE – ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

 

ZESPÓŁ 1    ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

 

101              KASA

130              RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

135               RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

136               RACHUNKI WALUTOWE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

139         INNE RACHUNKI BANKOWE

140     KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE

 

 

ZESPÓŁ 2   ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

 

201             ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI

221               NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

222               ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

223               ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

225      ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI

226      DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

227               POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE

231      ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

234               POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI

240               POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

290               ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI

 

ZESPÓŁ 3   MATERIAŁY

 

310       MATERIAŁY

 

ZESPÓŁ 4   KOSZTY WG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

 

400             KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

401             AMORTYZACJA

 

ZESPÓŁ 7    PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA

 

750           PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

 

 

ZESPÓŁ 8     FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY

 

 

800           FUNDUSZ JEDNOSTKI

810             DOTACJE BUDŻETOWE

851             ZAKŁADOWY FUNDUSZ

853     FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

855             FUNDUSZ MIENIA ZLIKWDOWANYCH  JEDNOSTEK

860     STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE ORAZ WYNIK FINANSOWY

 

2.       KONTA POZABILANSOWE

 

998         ZAANGAŻOWANIE  WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO

999         ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT

 

II   OPIS KONT

 

1.        KONTA BILANSOWE

 

ZESPÓŁ 0   „MAJĄTEK TRWAŁY”

 

Konta Zespołu 0 p.n. „Majątek trwały” służą do ewidencji:

    1    rzeczowego majątku trwałego,

2.        wartości niematerialnych i prawnych,

3.        finansowego majątku trwałego,

4.        umorzenia majątku,

5.        inwestycji.

 

KONTO „0”  „ŚRODKI TRWAŁE”

 

Na koncie 011 dokonuje się ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ewidencji na kontach 013, 014. Na stronie Wn konta 011 księgowane są zwiększenia a na stronie Ma konta 011 zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych za wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ewidencjonowane jest na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności :

    1. przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych 

       środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość

        początkową środków trwałych

    2. przychody środków trwałych nowo  ujawnionych

3.        nieodpłatne przyjęcie środków trwałych

4.        zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane w wyniku aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 dokonuje się ewidencji w szczególności:

1.        wycofania środków trwałych z używania wskutek ich likwidacji z powodu ich zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania

2.        ujawnionych niedoborów środków trwałych

3.        zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywanych na skutek aktualizacji ich wyceny.

Do konta 011 środki trwałe prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia:

1)       ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych

2)       ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe

3)       należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji

Konto 011 może wykazywać saldo Wn. Saldo Wn konta 011 oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

 

 

KONTO 013  „POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE”

 

Na koncie 013 pozostałe środki trwałe dokonuje się ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, które nie podlegają ewidencji na kontach 011, 014 i wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu ich wydania do używania.

Po stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia a po stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu za wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

1.        środki trwałe przyjęte do używania pochodzące z zakupu lub inwestycji

2.        nadwyżki środków trwałych w używaniu

3.        nieodpłatne otrzymanie środków trwałych

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

1.        wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej

2.        ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Do konta 013 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która pozwala na ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe.

Saldo Wn konta 013 wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

 
KONTO  014  „ZBIORY BIBLIOTECZNE”

 

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych fachowych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowych zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.

Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:

1.        rozchód zbiorów bibliotecznych spowodowany likwidacją, sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem

2.        niedobory zbiorów bibliotecznych.

Przychody i rozchody  zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.

Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wyceniane są zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

Saldo Wn konta 014 oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

 

KONTO  015  „MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK”

 

Na koncie 015 dokonuje się ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje się w szczególności:

1.        wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej wg wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki,

2.        korektę wartości mienia, która stanowi różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego,

3.        wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organów założycielskiego lub nadzorującego.

Na stronie Ma konta 015 organ założycielski  lub nadzorujący ujmuje się w szczególności:

1.        wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce w wysokości wynikającej z umowy ze spółką lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom,

2.        korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

Saldo Wn konta 015 oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wg wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostek, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby albo też zagospodarowanego w inny sposób.    

 

KONTO 020    „WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE”

 

Na koncie 020 dokonuje się ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń wartości początkowej niematerialnych i prawnych za wyjątkiem umorzenia, które ewidencjonowane jest na koncie 071 i 072. Do konta 020 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział      ich tytułów.

Saldo Wn konta 020 oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

 

 

KONTO 030   „DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE”

 

 

Na koncie 030 ewidencjonuje się długotrwałe aktywa finansowe a w szczególności:

1)       akcji i udziałów w obcych podmiotów gospodarczych,

2)       akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,

3)       innych długotrwałych aktywów finansowych.

Po stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia a na stronie Ma 030 zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych. Do konta 030 prowadzi się szczegółową ewidencję analityczną, która umożliwia ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Saldo Wn konta 030 oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

 

KONTO 071    „UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI

                            NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH”

 

Na koncie 071 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401. Na stronie Wn konta 071 ujmuje się zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a na stronie Ma konta 071 ich zwiększenia.

Saldo Ma konta 071 oznacza stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

KONTO 072  „UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ

                          WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH”

 

Na koncie 072 dokonuje się ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do użytkowania.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Wn konta 072 dokonuje się ewidencji zmniejszenia umorzenia pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, zużycia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 zyskuje się zwiększenia tych środków, odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które obciążają odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Saldo Ma konta 072 oznacza stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

 

KONTO 073    „ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

                               FIANASOWE”

 

Na koncie 073 ewidencjonuje się odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Saldo Ma konta 073 oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

 

KONTO 080   „INWESTYCJE ( ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)”

 

Na koncie 080 dokonuje się ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenie inwestycji na uzyskane efekty.

Po stronie Wn konta 080 ujmuje się:

1.        koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie

2.        poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, ale jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów

3.        poniesione koszty dotyczące ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) które powodują zwiększenia środka trwałego

4.        rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.

Po stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych

1)       środków trwałych

2)       wartości niematerialnych i prawnych

3)       wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji

4)       rozliczenie strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.

Na koncie 080 księgowane jest również rozliczenie dotyczące zakupów gotowych środków trwałych.

Do konta 080 prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna, która pozwala na wyodrębnienie kosztów inwestycji wg poszczególnych efektów inwestycyjnych oraz dokonanie kalkulacji ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Saldo Wn konta 080 oznacza koszty inwestycji w toku.

 

ZESPÓŁ 1  „ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE”

 

Konta zespołu 1 służą do ewidencji:

1)       krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach

2)       krótkoterminowych papierów wartościowych

3)       krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych

4)       udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych

5)       innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.

 

KONTO 101   „KASA”

 

Na koncie 101 dokonuje się ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie UMiG.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Do konta 101 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia ustalenie:

1.        ustalenie stan gotówki w walucie polskiej

2.        wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Saldo Wn konta 101 oznacza stan gotówki w kasie.

 

KONTO 130    „RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI”

 

Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych:

1)       otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223

2)       z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej) w korespondencji z kontem 101 lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma 130 ujmuje się:

1.        zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki oraz środki pobrane z kasy (ewidencja wg podziałek klasyfikacji budżetowej) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8

2.        okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu w korespondencji z kontem 222

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Bezwzględnie musi być zachowana pełna zgodność zapisów księgowych pomiędzy księgowością jednostki a księgowością banku. Na koncie 130 obowiązuje zasada czystości obrotów, która oznacza , że do błędnych zapisów , zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się techniczny zapis ujemny.

Saldo konta 130 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu:

1.        środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku w korespondencji z kontem 223

2.        przelewu do budżetu Gminy dochodów budżetowych pobranych, ale nieprzelanych do końca roku w korespondencji z kontem 222.

 

KONTO 135  „RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO

                          PRZEZNACZENIA”

 

Na koncie 135 dokonuje się ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń specjalnych, funduszy celowych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka. Na stronie Wn konta 135 ujmowane są wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma wypłaty z rachunków bankowych.

Do konta 135 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia ustalenie stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych każdego funduszu. Saldo Wn konta 135 oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

 

KONTO 136    „RACHUNKI WALUTOWE ŚRODKÓW POMOCOWYCH”

 

Na koncie 136 dokonuje się ewidencji środków w walutach pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a w szczególności środków pomocowych Unii Europejskiej.

 

KONTO 139   „INNE RACHUNKI BANKOWE”

 

Na koncie 139 dokonuje się ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych:

1)       akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową

2)       czeków potwierdzonych

3)       sum depozytowych

4)       sum na zlecenie

5)       środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonywane są księgowania wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych. W tej sytuacji musi być zachowana zasada pełnej zgodności pomiędzy zapisami księgowości jednostki budżetowej a księgowością banku.

Po stronie Wn konta 139 księguje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a po stronie Ma wypłaty tych środków pieniężnych z rachunków bankowych.

Saldo Wn konta 139 oznacza stan środków pieniężnych na innych rachunkach bankowych.

Do konta 139 prowadzona jest szczegółowa ewidencja, która umożliwia ustalenie stanów środków według ich rodzajów i kontrahentów.

 

KONTO 140   „KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE

                          ŚRODKI PIENIĘŻNE”

 

Na koncie 140 ewidencjonuje się krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne , których wartość wyrażona jest w walucie polskiej (czeki, weksle) a także środki pieniężne w drodze.

Po stronie Wn konta 140 księgowane są zwiększenia stanu środków, krótkoterminowych papierów wartościowych a po stronie Ma zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Do konta 140 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia ustalenie:

1.        poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych

2.        wyrażonego w walucie polskiej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych

3.        wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Saldo Wn konta 140 oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

 

ZESPÓŁ 2    „ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA”

 

Na kontach zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” dokonuje się ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń, rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Do kont zespołu 2 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem wg kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych – wg poszczególnych walut.

 

KONTO 201       „ROZRACHUNKI Z ODBIORACMI I DOSTAWCAMI”

 

Na koncie 201 dokonuje się ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Do konta 201 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która zapewnia ustalenie należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 ma dwa salda. Saldo Wn konta 201 oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

 

KONTO 221   „NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHDÓW BUDŻETOWYCH”

 

Na koncie 221 dokonuje się należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy. Po stronie Wn konta 221 dokonuje się likwidacji wpłat należności z tytułów dochodów oraz odpisy należności. Na koncie 221 księguje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu dokonywane są na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty). Do konta 221 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Wn konta 221 oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma oznacza stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

 

KONTO 222    „ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH”

 

Na koncie 222 ewidencjonuje się rozliczenie zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych.

Po stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych przelane na konto budżetu Gminy w korespondencji z kontem 130. Po stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego roczne przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800 na podstawie sprawozdań budżetowych.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, ale nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu Gminy dochodów budżetowych pobranych, ale nieprzelanych do końca roku w korespondencji z kontem 130.

 

KONTO 223     „ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH”

 

Na koncie 223 dokonuje się ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych. Po stronie Wn konta 223 ujmuje się roczne przeniesienia na podstawie sprawozdań budżetowych zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych jednostki w korespondencji z kontem 130. Saldo Ma konta 223 oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych ale niewykorzystanych do końca roku.

 

KONTO 225   „ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI”

 

Na koncie 225 dokonuje się ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

Po stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty i wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Do konta 225 prowadzona jest szczegółowa ewidencja, która pozwala ustalić stan należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.  Saldo Wn konta 225 oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów.

 

KONTO 226   „DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE”

 

Na koncie 226 ewidencjonuje się długoterminowe należności lub długoterminowe rozliczenia z budżetem, w szczególności należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych podległych jednostek, należności zahipotekowanych oraz należności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego w wysokości ustalonej w umowie, w korespondencji z kontem 015.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się:

-          równowartość mienia zwróconego przez spółki w korespondencji z kontem 015 lub zlikwidowanego w korespondencji z kontem 855

-          przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok oraz ustalenie hipoteki w korespondencji z kontem 221.

Saldo Wn konta 226 oznacza wartość mienia zlikwidowanych jednostek, które to zostało przekazane do odpłatnego korzystania oraz wartość należności zahipotekowanych oraz wartość długoterminowych należności.

 

KONTO 229       „POZOSITAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE”

 

Na koncie 229 dokonuje się ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Po stronie Wn konta księguje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Do konta 229 prowadzona jest szczegółowa ewidencja, która umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań według rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.

Saldo Wn konta 229 oznacza stan należności a saldo Ma – stan zobowiązań.

 

KONTO 231   „ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ”

 

Na koncie 231 dokonuje się ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki, innymi osobami fizycznymi z tyt. wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Po stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

1)       wypłaty pieniężne, przelewy wynagrodzeń

2)       wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń

3)       wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń

4)       potrącenia wynagrodzeń obciążające pracowników.

Po stronie Ma 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Saldo Wn konta 231 oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki z tyt. wynagrodzeń.

 

KONTO 234    „POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI”

 

Na koncie 234 dokonuje się ewidencji należności roszczeń, zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 księguje się w szczególności:

1.        wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę

2.        należności od pracowników z tyt. dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych

3.        należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoboru i szkód

4.        zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Po stronie Ma konta 234 księguje się w szczególności:

1.        wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki

2.        rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych

3.        wpływy należności od pracowników.

Do konta 234 prowadzona jest szczegółowa ewidencja, która umożliwia ustalenie stanu należności i roszczeń z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków. Saldo Wn konta 234 oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma konta 234 stan zobowiązań wobec pracowników.

 

KONTO 240    „POZOSTAŁE ROZRACHUNKI”

 

Na koncie 240 dokonuje się ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201 – 234. Na koncie 240 dokonuje się także ewidencji pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań a na stronie Ma pozostałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Do konta 240 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która zapewnia ustalenie stanu rozrachunków, roszczeń i rozliczeń według poszczególnych tytułów.

Saldo Wn konta prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która zapewnia ustalenie stanu rozrachunków, roszczeń i rozliczeń według poszczególnych tytułów.

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

 

KONTO 290   „ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI

 

Na koncie 290 dokonuje się ewidencji odpisów aktualizujących należności oraz wartość należności przypisanych a niewypłaconych.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.

 

ZESPÓŁ 3    „MATERIAŁY I TOWARY”

 

310        „MATERIAŁY”

 

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów w tym także opakowań i odpadów znajdujących się w magazynach własnych i obcych.

Po stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów a na stronie Ma konta 310 prowadzi się szczegółową ewidencję, która umożliwia ustalenie stanów poszczególnych materiałów według ich rodzajów.

 

ZESPÓŁ 4        KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

 

Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

 

KONTO 400     „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW”

 

Na koncie 400 dokonuje się ewidencji kosztów prostych według rodzaju.

Po stronie Wn konta 400 księguje się poniesione koszty a na stronie Ma ich zmniejszenia. Saldo Wn konta 400 w ciągu roku obrotowego oznacza wysokość poniesionych kosztów. Na koniec roku saldo konta 400 przenosi się na konto 860.

 

KONTO 401  „AMORTYZACJA”

 

Na koncie 401 dokonuje się ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Po stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a po stronie Ma przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

Saldo Wn konta 401 oznacza wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. W końcu roku obrotowego saldo konta 401 zostaje przeniesione na konto 860.

 

ZESPÓL 7   „PRZYCHODY I K0OSZTY ICH UZYSKANIA”

 

KONTO 750   „PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE”

 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych.

Po stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów  z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, za zwłokę w zapłacie zobowiązań za wyjątkiem odsetek obciążających inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.

Po stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Do konta 750 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która umożliwia ustalenie źródeł dochodów budżetowych jednostek.

Na końcu roku obrotowego przenosi się:

1)       przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konta 750)

2)       koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).

Na koniec roku obrotowego konto 750 nie wykazuje salda.

 

ZESPÓŁ 8   „FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY”

 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

 

KONTO 800  -   „FUNDUSZ JEDNOSTKI”

 

Na koncie 800 dokonuje się ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz ich zmian.

Po stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

1)       przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

2)       przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,

3)       przeksięgowanie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych z konta 810,

4)       pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

5)       różnice wynikające z aktualizacji środków trwałych,

6)       wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji.

Do konta 800 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która zapewnia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Saldo Ma konta 800 oznacza stan funduszu jednostki.

 

KONTO 810  „DOTACJE BUDŻETOWE ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA

                         INWESTYCJE”

 

Konto 810 w jednostkach budżetowych służy do ewidencji:

1)       dotacji przekazywanych z budżetu na finansowanie działalności podstawowej (dotacje podmiotowe, przedmiotowe) zakładów budżetowych,

2)       dotacji celowych z budżetu na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych,

3)       innych dotacji przekazywanych z budżetu,

4)       równowartości dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych.

Po stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane przez jednostki budżetowe na finansowanie środków obrotowych i inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu, wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych.

Po stronie Ma konta 810 ujmuje się zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budżetowym oraz przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na konto 800 „Fundusz jednostki” stanu dotacji przekazanych.

Konto 810 na końcu roku nie wykazuje salda.

 

KONTO 851   „ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH”

 

Na koncie 851 dokonuje się ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzi się na oddzielnym rachunku bankowym na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.

Saldo Ma konta 851 oznacza stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

KONTO 853   „FUNDUSZE POZABUDŻETOWE”

 

Konto 853 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych.

Po stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.

Do konta 853 prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która pozwala na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie. Saldo Ma konta 853 oznacza stan funduszy celowych.

 

KONTO 855  „FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK”

 

Na koncie 855 dokonuje się ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące. Po stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na stronie Ma stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015.

Saldo Ma konta 855 oznacza stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych przejętego przez organ założycielski  lub nadzorujący, a nie przekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.

 

KONTO 860   „STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE ORAZ WYNIK FINANSOWY”

 

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

W ciągu roku obrotowego jednostki  na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

1)       poniesionych kosztów w korespondencji z kontem 400, 401

2)       kosztów operacji finansowych w korespondencji z kontem 750.

Po stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

1)       uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

 

KONTA POZABILANSOWE

 

KONTO 998  „ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO”

 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego.

Po stronie Wn konta 998 ujmuje się:

1)       równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym

2)       równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

 

KONTO 999        „ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT”

 

 Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych lat przyszłych.

Po stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Do konta 999 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji planu finansowego.

Saldo Ma konta 999 (na koniec roku) oznacza zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

  


 

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 83/2003 Burmistrza

z dnia 9 kwietnia 2003 roku

 

 

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych stosuje się nadrzędne zasady rachunkowości zgodnie  z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz 694), które obejmują  reguły

jej prowadzenia i gwarantują wiarygodność, użyteczność dostarczanych informacji oraz sprawne ich uzyskiwanie.

Do nadrzędnych zasad rachunkowości zalicza się:

 

1.Zasada memoriału.

Na podstawie art. 6 ust.1 w księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz  dochody oraz obciążające  ją wydatki dotyczące danego roku obrotowego. Niezapłacone koszty będą drugostronnie ujęte w księgach rachunkowych jako zobowiązania, a nie wpłacone dochody jako należności.

 

2.Zasada ciągłości.

Na podstawie art.5 ust.1 przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach księgowych, przyjmując taką samą metodę wyceny aktywów i pasywów, w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych.

W bilansie zamknięcia stan aktywów i pasywów winien równać się aktywom i pasywom wykazanym w bilansie otwarcia następnego roku.

 

 

3.Zasada istotności.

Na podstawie art.4 ust.4 jednostka może stosować pewne uproszczenia, jeżeli nie wywrze to ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Jednostka ustala wykaz przedmiotów długotrwałego użytkowania, ich dolnej wartości, które nie są ujmowane w księgach rachunkowych jako środki trwałe, lecz spisywane są bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów.

 

4.Zasada ostrożnej wyceny.

Na podstawie art.7 ust. 1 poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według cen nabycia. W wyniku finansowym uwzględnia się zmniejszenie wartości użytkowej składników aktywów w tym dokonywanie odpisów  amortyzacyjnych lub umorzeniowych

 

5.Zasada współmierności – na podstawie art.6 ust.2.

Wynik finansowy winien zawierać tylko wydatki i dochody danego roku, co umożliwi prawidłowe rozliczenie z budżetem.

 

6.Zasada indywidualnej wyceny.

Na podstawie art.5 ust.3 w sprawozdaniach winny być zawarte wszystkie pozycje, które mają istotne znaczenie dla oceny jednostki i zdarzeń gospodarczych oraz dla podejmowania decyzji.