Zarządzenie Nr 156/03

rok 2003

 
data publikacji:  21-08-2003 | 10:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 156/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25.06.2003r.

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694) oraz na podstawie art. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych (Dz. U. 40 poz. 174),

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Ustalam zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania w brzmieniu załącznika nr 1.

 

§2

 

Ustalam osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania w brzmieniu załącznika nr 2.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 156/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25.06 2003r

 

 

INSTRUKCJA OBROTU  DRUKAMI

ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

 

§1

Do druków ścisłego zarachowania zalicza się druki powszechnego użytku:

 

1.dowód wpłaty „KP”

2.dowód wypłaty „KW”

3.czeki gotówkowe

4.arkusze spisu z natury w chwili wydania ich przewodniczącemu Komisji inwentaryzacyjnej

5.karty drogowe

6.druki legitymacji

7.kwitariusze przychodowe

8.kontokwitariusze (wydruki komputerowe)

9.świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt

10.druki opłat targowych

11.druki opłaty parkingowej

12.zezwolenie na  połów ryb

 

§2

Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księgach druków ścisłego zarachowania. Księga druków ścisłego zarachowania winna zawierać: datę założenia, podpis skarbnika i kierownika jednostki bądź osób przez nich do tego upoważnionych. Księga druków ścisłego zarachowania zawiera ponadto:

-          spis treści

-          stan przychodu

-          stan rozchodu

-          aktualny stan

-          oznaczenie numeru ewidencyjnego druków i zachowanie ciągłości numeracji w ciągu roku kalendarzowego.

 

§3

Zapisy w księgach druków ścisłego zarachowania dokonywane są trwałymi pisakami. Nie dopuszcza się zapisów ołówkiem. Błędny zapis winien być skreślony z utrzymaniem czytelności zapisu skreślonego, z wpisaniem treści poprawki oraz podpisu osoby do tego upoważnionej.

 

§4

Księgi druków ścisłego zarachowania prowadzone są na bieżąco tzn. ujęcie przychodu i rozchodu następuje w tym samym dniu, w którym wyżej wymienione operacje zostały dokonane.

 

§5

Zapisy w księgach druków ścisłego zarachowania odzwierciedlają stan rzeczywisty druków ścisłego zarachowania.

 

§6

Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania dokonuje się w dniu kończącym rok kalendarzowy.

 

§7

Ewidencję druków ścisłego zarachowania wyszczególnionych:

-          w  §1 pkt. 3                 – prowadzi Kasjer  Urzędu  M. i G.

-          w  §1 pkt. 4                 – przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

-          w  §1 pkt. 1,2,5,7,9     – pracownik Referatu  Budżetowo – Finansowego

-          w  §1 pkt. 6                 – pracownik  Referatu Budżetowego ds. pracowniczych

-          w  §1 pkt. 8,10,11       – pracownik Referatu Podatków

-          w  §1 pkt.12                – pracownik Rozwoju  Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

 

§8

Osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu wymienieni w Załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą protokolarnego przejęcia druków a kończy z chwilą protokolarnego przekazania i rozliczenia.

 

 

§9

Druki ścisłego zarachowania należy przechowywać pod zamknięciem w szafach, kasetkach należycie zabezpieczonych pod odpowiedzialnością wyznaczonych pracowników.

  


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 156/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25.06.2003

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

1.Magdalena Kowalczyk – Kasjer Urzędu Miasta i Gminy w zakresie.

 

2.Helena Piętka – przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w zakresie arkuszy spisu z natury.

 

3.Joanna Lipień – pracownik Referatu Budżetowo – Finansowego w zakresie: kart drogowych, kwitariuszy przychodowych, świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, dowodów wpłaty „KP” i dowodów wypłaty „KW”.

 

4.Barbara Porębska – pracownik Referatu Budżetowo – Finansowego w zakresie legitymacji ubezpieczeniowych.

 

5.Maria Olszowska – pracownik Referatu Podatków w zakresie kontokwitariusze (wydruki komputerowe) druki opłat targowych, druki opłaty parkingowej.

 

6.Anna Pierzga – w zakresie zezwoleń na połów ryb.