Zarządzenie Nr 24/10

rok 2010

 
data publikacji:  26-02-2010 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 24/10

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 24 lutego 2010 r.

 

 

W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 496 położonej w Barcicach Górnych

 

                               Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),  zarządzam, co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję Komisję ds. przejęcia:

1.        Części działki ewidencyjnej 496 położonej w Barcicach Górnych, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą KW nr 64623 od Pana Jana Pustułka;

 

 

W skład Komisji wchodzą:

1. mgr inż. Joanna Gorczowska – podinspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

2. Lucyna Krcha - inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

§ 2

 

Na przewodniczącego Komisji powołuję Panią mgr inż. Joannę Gorczowską

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 4

 

Zadaniem Komisji będzie przejecie części działki ewidencyjnej nr 496 o pow. 0.50 ha położonej w Barcicach Górnych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń