Zarządzenie Nr 18/10

rok 2010

 
data publikacji:  22-02-2010 | 12:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                          ZARZĄDZENIE NR  18/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 luty 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

     Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy  – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

1. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 294235K ”Na Bachnatę” w Gaboniu Praczka wraz z odcinkiem drogi w km 0+000 - 0+060.

 

2. Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi dróg gminnych będących w administracji Gminy Stary Sącz

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. mgr inż. Paweł Dybiec      - Przewodniczący

2. inż. Paweł Zaremba           - Sekretarz

3. mgr inż. Elżbieta Migacz  - Członek

4. Kazimierz Nakielski          - Członek

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu   02.03.2010r  w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń