Zarządzenie Nr 20/10

rok 2010

 
data publikacji:  22-02-2010 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 16:06

 

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
             Nr 20 /10

z dnia 16 lutego 2010 roku


 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art.247 ust 1 ustawy zdnia 27, sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz
. 1240 art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), oraz § 12 ust 1 pkt. 3 e Uchwały Rady
Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII /580/09 z dnia 07
grudnia 2009 Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w tabeli Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LV/598/10 z dnia
15.02.2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1

§2


 

                                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik