Zarządzenie Nr 13/10

rok 2010

 
data publikacji:  03-02-2010 | 14:40
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR  13/2010

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)  zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Remont boiska wielofunkcyjnego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Skrudzinie

realizowanego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie :

 

                1. Bonifacy  WOLAK                      -  Przewodniczący

              2. Magdalena  ORŁOWSKA        -  Członek

                3. Elżbieta  PUCH                           -  Sekretarz

 

§  2.

               

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 lutego 2010 r.  w  Urzędzie  Miejskim  w  Starym  Sączu.

 

                                                                                              §  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń