Ogłoszenia, decyzje, postanowienia

OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje, decyzje, itd.)

 
data publikacji:  08-12-2009 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  23-09-2019 | 14:12

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz 1579)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie z dnia 17.01.2018 r. Znak: OP-II.6320.37.1.2018.RK


 

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GK.7639/9/09 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budynek Usługowy – Diagnostyka i Stacja Kontroli pojazdów w zakresie zmiany funkcji pomieszczenia diagnostyki – stanowiska kontrolnego na funkcję usług mechaniki pojazdowej” na dz. ewid. nr 4263 w Starym Sączu Ogloszenie_w_sprawie_wydania_decyzji_1.doc (32.00 Kb)

Ogłoszenie w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GK.7639/11/09 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego „BARCICE 2”obejmująca zmianę obszaru i terenu górniczego.” Ogloszenie_w_sprawie_wydania_decyzji_2.doc (31.50 Kb)

O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miast Stary Sącz -Plana Nr 1” 2009_-Ogloszenie-_STRATEGICZNA_OCENA__-zm.PLAN_NR1.doc (41.00 Kb)

Ogłoszenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania magazynu na stolarnię w Starym Sączu Ogołoszenie „Budowa drogi gminnej nr 294251 K „Gaboń Opalana-Osiedle” w Gaboniu. Ogłoszenie 

Ogłoszenie „Pobór wody z dwóch studni zlokalizowanych na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Krzysztof Mróz na dz. ewid. nr 1832/10 w Starym Sączu ”

Wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – decyzja znak:GK. 7632/1/07 z 15.01.2007 r.decyzje_2008.B.1.pdf (15.28 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzje_2008.B.2.pdf (13.56 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzje_2008.B.3.pdf (13.52 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzje_2008.B.4.pdf (13.54 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzje_2008.B.5.pdf (14.22 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjnego na zakład usługowy – drobne naprawy i diagnostyka samochodowa na dz. 304/1 i 303/3 w Barcicach Dolnych” decyzje_2008.B.6.pdf (22.69 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzje_2008.B.7.pdf (13.47 Kb)

Dezycje 2009Formularz_B_-_karta_informacyjna_dla_postanowien_i_decyzji.doc (280.50 Kb)

Formularz B - decyzja na wycięcie Formularz_B_karta_informacyjna_dla_decyzji_i_postanowien_na_wyciecie_drzew.doc (885.00 Kb)

Formularz A wycinka drzew Formularz_-_A_wnioski_o_wydanie_decyzji_na_wyciecie_drzew.doc (1.23 Mb)

 Formularz A wniosek o wydanie decyzji lub postanowienia Formularz_A_-_wniosek_o_wydanie_decyzji_lub_postanowienia.doc (216.50 Kb)

Wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – decyzja znak:GK. 7632/1/07 z 15.01.2007 r. decyzja_2008.B.gk-1.pdf (15.48 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-2.pdf (13.77 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-3.pdf (13.75 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-4.pdf (13.75 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-5.pdf (14.40 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjnego na zakład usługowy – drobne naprawy i diagnostyka samochodowa na dz. 304/1 i 303/3 w Barcicach Dolnych” decyzja_2008.B.gk-6.pdf (22.90 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-7.pdf (13.70 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego Projektu prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich osuwiska „Mostki” w Mostkach decyzja_2008.B.gk-8.pdf (21.37 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-9.pdf (13.70 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-10.pdf (13.70 Kb)

Wydanie postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Magazyn drewna konstrukcyjnego KVH IBSH z możliwością wykonywania usługi przycinania i frezowania na dz. ewid. nr. 215/12 w Gołkowicach Dolnych” decyzja_2008.B.gk-11.pdf (23.21 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzja_2008.B.gk-12.pdf (13.71 Kb)

Wydanie postanowienia opiniującego zmianę koncesji nr 37/96/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego decyzja_2008.B.gk-13.pdf (21.18 Kb)

 

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 57135 Stary Sącz – dz. ewid. 2530/15, 2530/17 – w Starym Sącz, ul. Magazynowa 5 Obwieszczenie.doc (22.50 Kb) 

Rozbudowa i przebudowa zakładu uboju zwierząt, PHU „MIPOL” Sp. J. Moszczenica Wyżna 72 MIPOL_1.pdf (26.40 Kb)

 

OBWIESZCZENIE  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu Plus GSM BT-24710 Barcice” Obwieszczenie-_telefonia_komorkowa_Barcice.doc (22.00 Kb)

 

OBWIESZCZENIE w sprawie budowy stacji bazowej PTC Sp.z o.o. w Starym Sączu OBWIESZCZENIE_w_sprawie_budowy_stacji_bazowej_PTC_Sp.doc (22.00 Kb)

 

OBWIESZCZENIE„Budynek Usługowy – Diagnostyka i Stacja Kontroli pojazdów w zakresie zmiany funkcji pomieszczenia diagnostyki – stanowiska kontrolnego na funkcję usług mechaniki pojazdowej” na dz. ewid. nr 4263 w Starym Sączu”Obwiesazczenie_-_diagnostyka_i_stacja_kontroli_pojazdow.doc (22.50 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE „Budowa obejścia drogowego Starego Sącza i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca – etap I połączenie drogi krajowej nr 87 z drogą powiatową Chełmiec –Gołkowice”Obwieszczenie-obejscie_Starego_Sacza_i_Nowego_Sacza.doc (26.00 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE Budowa obejścia drogowego Starego Sącza i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca - etap I połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą powiatową Chełmiec-Gołkowice" Budowa_obejscia_drogowego_Starego_Sacza_i_Nowego_Sacza.rtf (7.91 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE"Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo­garażowego na budynek usługowy warsztat napraw samochodowych, zlokalizowanego na dz. ewid. 304/1, 303/3 w Barcicach Dolnych" Obwieszczenie-ozbudowa__i__zmiana_sposobu_uzytkowania_istniejacego_budynku_gospod._garaz._w_Barcicach_D.rtf (6.75 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE "Magazyn drewna konstrukcyjnego KVH IBSH z możliwością wykonywania usługi przycinania i frezowania na dz. ewid. nr. 215/12 w Gołkowicach Dolnych". Obwieszczenie_-_magazyn_drewna_konstrukcyjnego.rtf (6.82 Kb)

 

OBWIESZCZENIE"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Stary Sącz 57263 T969 projektowanej na fragmencie działki nr 640 w Starym Sączu,Obwieszczenie-decyzja_budowa_stacji_telefonii_komorkowej.rtf (6.43 Kb)

 

OBWIESZCZENIE"Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp z 0.0. Nr 2259/4837 - KWNO Stary Sącz" obwieszczenie_-_rozbudowa_stacji_bazowej_telefonii_komorkowej_w_Starym_Saczu.dot (22.00 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE "Rozbudowa i przebudowa zakładu uboju zwierząt, w ramach której będzie realizowana poczekalnia dla zwierząt z poddaszem przeznaczonym na magazyn słomy i paszy, zadaszenie między budynkiem istniejącym i projektowanym, przebudowa magazynu na kotłownie na alternatywne źródła energii (spalanie owsa, słomy)oraz wybudowanie zbiornika szczelnego na odchody zwierzęce na dz. ew. 164/5, 164/7,164/11, 164/12, 167/1 w Moszczenicy Wyżnej"

Obwieszczenie-rozbudowa_i_przebudowa_zakladu_uboju_zwierzat.dot (22.50 Kb)

 

OBWIESZCZENIE  

modernizacja dwóch istniejących zbiorników i budowa nowego zbiornika retencyjnego w Mostkach obejmującego działkę 336/14 w Mostkach. OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz dla wsi Barcice i Barcice Dolne, Obwieszczenie_2006_-_Barcice_i_Barcice_Dolne.doc (30.00 Kb)  

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz miasto Stary Sącz -Plan Nr 2

Obwieszczenie_miasto_Stary_Sacz_-_plan_nr_2.doc (23.00 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz miasto Stary Sącz – Plan Nr 4

obwieszczenie_miasto_Stary_Sacz_-_plan_nr_4.doc (22.50 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz  Plan  Moszczenica Niżna 5

obwieszczenie_-_plan_Moszczenica_Nizna_5.doc (22.50 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia ;

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- „MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 3”,

2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MYŚLEC 8”

Obwieszczenie_zm.PLAN_NR_3__sporzadz.pl._MYSLEC_8.doc (32.00 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz

obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_zmiany_suikzp_MiG.doc (24.50 Kb) 

 

O B W I E S Z C Z  E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ G A B O Ń”

Obwieszczenie_-_plan_Gabon.doc (29.50 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE GÓRNE 15

Obwieszczenie_-_plan_GOLKOWICE_G._15.doc (34.00 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz  „MIASTO STARY SĄCZ– PLAN NR 2”oraz „STARY SĄCZ NR 27”

Obwieszczenie-zm.pl.Nr_2_Nr_27__-_PLAN_NR_7-_2009.doc (39.00 Kb) 

 

OBWIESZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „MOSZCZENICA WYŻNA”

Obwieszczenie_-_plan_MOSZCZENICA_WYZNA.doc (30.00 Kb) 

 

OBWIESZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  „MOSZCZENICA NIŻNA”

Obwieszczenie_-_plan_MOSZCZENICA_NIZNA-_2009.doc (29.50 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  P R Z Y S I E T N I C A

Obwieszczenie_-_przystapienie_do_sporzadzenia_planu_PRZYSIETNICA.doc (24.00 Kb) 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz miasto Stary Sącz – Plan Nr 1obwiesz.o_przyst.-_zm._PLAN_NR_1_2007.doc (24.50 Kb) 

 

OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Stary Sącz  – Plan „Gołkowice Dolne 5”Obwieszczenie_2006_-__Golkowice_Dolne_5.doc (31.00 Kb)  

 

OBWIESZCZENIEo wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz „ G A B O Ń  ”Obwieszczenie_o_wyl.planu_GABON_2009.doc (43.00 Kb) 

 

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz „ G O Ł K O W I C E   G Ó R N E   15 ”

Obwieszczenie_-_plan_GOLKOWICE_G._15.doc (34.00 Kb)

 

O B W I E S Z C Z E N I E o   wyłożeniu do publicznego  wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz”

Zmiana_studium_-Stary_Sacz.doc (25.00 Kb)

 

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz „ P R Z Y S I E T N I C A”

Obwieszczenie_-_plan_PRZYSIETNICA_2008.doc (34.00 Kb)

 

OBWIESZCZENIE o   wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,„ MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 3”

Obwieszczenie_-_zmiana_planu_Nr_3_-2008.doc (25.00 Kb)

 

O B W I E S Z C Z E N I E  zawiadamia o wyłożeniu do  publicznego   wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ M Y Ś L E C  8 ”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Obwieszczenie_-_plan_MYSLEC_8_-_2008.doc (24.50 Kb)

 

O B W I E S Z C Z E N I E  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BARCICE ”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie_-_plan_Barcice_2008.doc (22.50 Kb)

 

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ BARCICE  DOLNE ”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ,

Obwieszczenie_II_-_planu__Barcice_Dolne.doc (24.50 Kb)

 

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz „ PLAN  BARCICE ”  oraz  „ PLAN  BARCICE DOLNE”

Obwieszczenie_-_plan_Barcice_i_Barcice_Dolne_2007.doc (26.50 Kb)

 

OBWIESZCZENIE - OBWIESZCZENIE_2007.doc (22.00 Kb)

 

OBWIESZCZENIE-„Magazyn drewna konstrukcyjnego KVH i BSH z możliwością wykonywaniausługi przycinania i frezowania na dz. ewid. nr 215/12 w Gołkowicach Dolnych”Obwieszczenie_magazyn_drewna_konstrukcyjnego.doc (28.00 Kb)

OBWIESZCZENIE Budowa budynku fermy kurzej wraz z budynkiem sortowni jaj na dz. ewid. 108/3, 107/2, 106/4 w Gołkowicach Dolnych Obwieszczenie_-_budowa_fermy_kurzej.doc (22.50 Kb)

 

OBWIESZCZENIE„Budowa obejścia drogowego Starego Sącza i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca – etap I połączenie drogi krajowej nr 87 z drogą powiatową Chełmiec –Gołkowice"dec.srod.-obwieszczenie-raport.doc (26.00 Kb)

 

OBWIESZCZENIE “Budowa budynku fermy kurzej wraz z budynkiem sortowni i magazynem jaj na dz. ewid. 108/3, 107/2, 106/4 w Gołkowicach Dolnych” Obwieszczenie_budowa_fermy_kurzej_w_Golkowicach.doc (22.50 Kb)

 

OBWIESZCZENIE - OBWIESZCZENIE_-_2007.doc (22.50 Kb)

 

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek usługowy – warsztat napraw samochodowych, zlokalizowanego na dz. ew. 304/1, 303/3 w Barcicach Dolnych”Obwieszczenie.doc (26.50 Kb)


OBWIESZCZENIE „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS 57135 Stary Sącz” OBWIESZCZENIE_20071.doc (22.00 Kb)

 

OBWIESZCZENIE„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu Plus GSM BT-24710 Barcice” - raport oddziaływania na środowisko stacji bazowej Plus GSM BT-24710 Barcice, Obwieszczenie-telefonia_komorkowa.doc (22.00 Kb)
 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 „ MIASTO  STARY SĄCZ –  PLAN NR 2 ”

 „ MIASTO  STARY SĄCZ –  PLAN NR 4 ”

 „ MOSZCZENICA  NIŻNA 5 ”

„ GOŁKOWICE DOLNE 5 ”

2007-_plan_Stary_Sacz_Nr_2_Stary_Sacz_Nr_4_Moszczenica_Nizna_5_Golkowice_Dolne_5.doc (25.50 Kb)

 

OBWIESZCZENIE  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ MIASTO  STARY SĄCZ –  PLAN NR 1 ”

Obwieszczenie_2009-_ZM.PLANU_-_STAR_SACZ_NR_1.doc (32.50 Kb)