Zarządzenie Nr 1/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 1/2003

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 02 stycznia 2003r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów za używanie do celów służbowych samochodów osobowych, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §  3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli oraz motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271)

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy do jazd lokalnych, w okresie od dnia 01.01.2003r. do dnia 30 czerwca 2003r. w następującym wymiarze:

 

1. mgr inż. Bonifacy Wolak - Kierownik Referatu           - 300 km miesięcznie

2. mgr inż. Jan Migacz – Kierownik Referatu                   - 150 km miesięcznie

3. mgr inż. Jan Gawroński – Kierownik Referatu             - 100 km miesięcznie

4. mgr inż. Marek Żmuda – Inspektor                               - 100 km miesięcznie

5. mgr inż. Tadeusz Pasiut – Młodszy Referent              - 300 km miesięcznie

 6. Marek Guc – Inspektor                                                  - 100 km miesięcznie

7. Andrzej Rybarski – Inspektor                                        - 100 km miesięcznie

8. Ryszard Niejadlik – Podinspektor                                 - 100 km miesięcznie

9. Stanisław Warzecha – Konserwator                             - 300 km miesięcznie

10. Józef Wandas – Konserwator                                      - 300 km miesięcznie

 

§ 2

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodów nie będących pracodawcy do jazd lokalnych dla Pana inż. Pawła Dybiec w okresie od dnia 01.01.2003t. do dnia 31 marca 2003r. – 300 km miesięcznie.

 

§ 3

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy do jazd lokalnych dla Pana Stanisława Maurek w okresie od dnia 01.01.2003r. do dnia 31stycznia 2003r. – 150 km miesięcznie.

 

§ 4

 

Ustala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika, które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownia w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin, lub innej nieobecności, a także ilości dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

§ 5

 

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna umowa która będzie podstawa rozliczenia wykorzystanego limitu.

 

§ 6

 

koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 

§ 7

 

Zobowiązuje się Referat Budżetowo-Finansowy do sporządzania comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

 

§ 8

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu Budżetowo-Finansowego.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.