Zarządzenie Nr 3/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 3/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 03 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do uruchomienia i kierowania akcją kurierską na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002r. w sprawie doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049),

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam do uruchomienia i kierowania akcją kurierską na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz podczas mojej nieobecności:

Ryszarda Niejadlika podinspektora ds. OC i ppoż. Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikowi ds. OC i ppoż. Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2001 z dnia 27 marca 2001r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.