Zarządzenie Nr 8/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 8/2003

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 a ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z póź. zm.)

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz”

Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie;

 

1.        mgr inż. Marek Żmuda        – przewodniczący

2.        mgr inż. Elżbieta Migacz     – sekretarz

3.        inż. Paweł Dybiec                – członek

4.        Kazimierz Nakielski            - członek

 

§ 2

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia Przetargu w dniu 10 stycznia 2003r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.