Zarządzenie Nr 9/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 9/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 08 stycznia 2003r.

 

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

 

Z A R Z Ą D Z A M co następuje;

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/02 Burmistrza MiG Stary Sącz z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do podpisywania decyzji i pism w Jego imieniu, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

 

„16 Maria Sadowiska Inspektor

- zaświadczenia stwierdzające, że strona jest lub, e nie jest podatnikiem oraz o opłacaniu składki na FUSR

- kwestionariusze i zaświadczenia o wysokości dochodu z pracy na               gospodarstwie rolnym,

- zgłoszenia identyfikacyjne oraz aktualizacyjne składane przez podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

-zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych

- postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych przez podatników podatku rolnego,”

 

2)       dodaje się pkt. 18 w brzmieniu:

„18. Mgr inż. Elżbieta Migacz Inspektor

- korespondencję w sprawach z zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej,  Mieszkaniowej i Komunikacji,

- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności  odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem”,

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.