Zarządzenie Nr 10/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 10/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 09 stycznia 2003r.

 

 

 

W sprawie zmiany „Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz”

 

 

 

                Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591). Oraz art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z póź. Zm.)

 

Z A RZ Ą DZ A M  co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3/97 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz, z dnia  22 stycznia 1997r. zmienionego Zarządzeniem Nr 34/98 z dnia 14 grudnia 1998r., Nr 37/98 z dnia 22 grudnia 1998r., Nr 8/00 z dnia 25 maja 2000r., Nr 24/00 z dnia 20 grudnia 2000r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        § 14 otrzymuje brzmienie; „Czas pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin n tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy.

Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy. W poniedziałki przedłuża się wymiar czasu pracy do 9 godzin na dobę.”

 

2.        § 15 otrzymuje brzmienie:

15.1: „ Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w wymienionych poniżej referatach:

-          Referat Budżetowo-Finansowy,

-          Referat Organizacji,

-          Referat Przygotowania Inwestycji,

-          Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i komunikacji,

-          Referat Rozwoju Gospodarczego,

-          Sekcja Obsługi z wyłączeniem sprzątających budynek Urzędu,

 

 Następujący czas pracy:

-          poniedziałek od 7.30 – 16.30

-          wtorek 7.30 – 15.15

-          środa 7.30 – 15.15

-          czwartek 7.30 – 15.15

-          piątek 7.30 – 15.15

    

15.2. Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w wymienionych poniżej Referatach:

-          Referat Spraw Obywatelskich,

-          Referat Podatków,

-          Referat Geodezji i Gospodarki gruntami,

-          Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków

 

Następujący czas pracy:

-          poniedziałek od 7.30 – 16.30

-          wtorek 7.30 – 15.15

-          środa  7.30 – 15.15

-          czwartek 7.30 – 15.15

-          piątek 7.30 – 15.15

-          sobota 7.30 – 15.15

 

15.3. Ustala się następujący czas pracy dla zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek Urzędu:

-          poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 14.00 do godz. 22.00

15.4. Dniem wolnym dla pracowników zatrudnionych w referatach o których mowa  w pkt. 15.1 i    

         pkt. 15.3. jest sobota.

15.5. Dniem wolnym dla pracowników zatrudnionych w referatach o których mowa   w pkt. 15.2,

będzie dzień określony w harmonogramie opracowanym na każdy miesiąc z powiadomieniem poszczególnych pracowników.

 

      15.5. Dni pracy i dni wolne od pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy na

stanowiskach palaczy oraz konserwatorów obsługujących oczyszczalnię ścieków określa harmonogram pracy sporządzony na okres rozliczeniowy 1 miesiąca. Czas pracy tych pracowników wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień i może być przedłużony do 12 godzin na dobę.

 

   15.6. Pracownicy młodociani pracują w skróconym czasie pracy, kończą pracę odpowiednio   

     wcześniej.”

  

3.        § 37 otrzymuje brzmienie:

 

„37.1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są w terminach uzgodnionych z pracownikiem.”

 

„37.2. Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na podstawie karty urlopowej wystawionej przez Referat Organizacji w uzgodnieniu z kierownikiem referatu, w którym pracownik jest zatrudniony.”

 

„37.3. Na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wypoczynkowego nie więcej niż 4  dni w każdym roku kalendarzowym. Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

 

„37.4. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym z nim uzgodnionym.”

 

„37.5. Urlopu wypoczynkowego nie wykorzystanego za dany rok kalendarzowy pracodawca udziela pracownikowi najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.’

 

„37.6. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje „wynagrodzenie urlopowe” wg. zasad przewidzianych w odrębnych przepisach.’

  

4.        § 38. 7. otrzymuje brzmienie „ Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest za pisemna zgoda pracownika na wskazane przez niego indywidualne konto bankowe, na które przekazywane jest jego wynagrodzenie.

Wynagrodzenie może być wypłacone do rąk własnych pracownika albo przez niego upoważnionej osobie, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

Upoważnienie o którym mowa wyżej powinno być udzielone na piśmie z potwierdzeniem własnoręczności podpisu.’

 

5.        § 38.9 otrzymuje brzmienie: „ Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 

a)       zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

b)       sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

c)       kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,

d)       inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

Szczegółowe zasady dotyczące wysokości dopuszczalnej kwoty potrąceń z wynagrodzenia określają odrębne przepisy.”

 

6.        § 61 skreśla się.

 

7.        § 62 wyrazy; „55-61” zastępuje się wyrazami: „55-60”

 

§  2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników, poprzez powiadomienie ich na piśmie.