Zarządzenie Nr 11/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 11/03

Burmistrza Miasta i Gminy Starego Sącza

z dnia 09 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w dniu 11 stycznia 2003r.

 

               

                               Działając w oparciu o art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 144 Kodeksu Pracy

 

§ 1

 

Wyznaczam do pełnienia dyżurów w dniu 11 stycznia 2003r. tj. sobota w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.15 następujących pracowników:

 

1.        Referat Spraw Obywatelskich – Pani Małgorzata Plata,

2.        Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków – Pani Jolanta Wąsik

3.        Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji – {Pan Kazimierz  Nakielski.

4.        Referat Podatków – Pani Agata Obrzud,

5.        Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami – Pan Andrzej Rybarski,

 

§ 2

 

W zamian za pełnienie dyżurów pracownicy wymienieni w § 1 otrzymują dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym, w okresie od dnia 13 stycznia do dnia 17 stycznia 2003r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania