Zarządzenie Nr 12/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 12/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 9 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                               Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (tj. dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 664)

 

Z A R Z Ą D Z A M co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na- świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym samowyładowczym na terenie gminy Stary Sącz

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1. Jan Migacz - przewodniczący,

2. Kazimierz Nakielski – sekretarz,

3. Elżbieta Migacz – członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargowa do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 stycznia 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.