Zarządzenie Nr 13/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 13/2003

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 stycznia 2003r.

 

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XX/165/99 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 1999r.

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w następującym składzie:

 

1. mgr inż. Jan Migacz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa UMiG,

2. Grażyna Leśniak - Inspektor UMiG,

3. Elżbieta Puch- Inspektor UMiG,

4. mgr Władysław Olchowa - nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum w Barcicach  

 

§ 2

 

Zobowiązuje Komisję do wyboru ofert zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XX/165/99 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 1999r.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.