Zarządzenie Nr 14/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 14/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 14 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz zgodnie z „Instrukcją w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnej z krajami trzecimi” przyjętą przez Komisję Europejską w dniu 10.11.1999 r.

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Programem SAPARD – pn:

- budowa sieci oświetlenia ulicznego w Gaboniu i Łazach Brzyńskich/ Gminy: Stary Sącz i Łącko/

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1. inż. Bonifacy Wolak                       -Przewodniczący

2. Magdalena Orłowska                     - Sekretarz

3. inż. Paweł Dybiec                            - Członek

4. mgr inż. Marek Żmuda                   - Członek

5. Leszek Kłys                                     - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów w dniu 17 stycznia 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.