Zarządzenie Nr 23/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 23/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15 stycznia 2003r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) I art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543)

 

 

Zarządza się, co następuje

 

§ 1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15 stycznia 2003r.

 

 

Nieruchomość położona w Gołkowicach Górnych

Nr działki

Pow. w ha

Nr Kw

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie w palnie m.p.o.

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Termin złożenia wniosku

Termin zagospoda-rowania

144

0,23

63887

Działka rolna

 

50 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 marzec 2003

449/1

0,21

63887

Działka rolna

 

50 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 marzec 2003

487

0,21

63887

Pastwisko

 

30 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 marzec 2003

499

0,09

63887

Pastwisko

 

10 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 marzec 2003

500

0,14

63887

Pastwisko

 

10 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 marzec 2003

501

0,26

63887

Pastwisko

 

20 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 marzec 2003

 

Nieruchomość położona w Gaboniu

Nr działki

Pow. w ha

Nr Kw

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie w palnie m.p.o.

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Termin złożenia wniosku

Termin zagospoda-rowania

879

0,05

63885

Łąka

 

50 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 luty

2003

 

Nieruchomość położona w Łazach Biegonickich

Nr działki

Pow. w ha

Nr Kw

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie w palnie m.p.o.

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Termin złożenia wniosku

52

0,43

25115

Działka rolna

 

70 zł

rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

 

Nieruchomość położona w Starym Sączu

Nr działki

Pow. w ha

Nr Kw

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie w palnie m.p.o.

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Termin złożenia wniosku

Termin zagospoda-rowania

679

1,1894

 

Część pasa drogi przy ul. Podegro-dzkiej przeznaczo-na pod istniejące garaże

 

1200 zł rocznie za 15 m2 (pod jeden garaż) + podatek VAT

I wpłata do 30 marca

II wpłata do 30 września

21 dni od ogłosze-nia

Następny dzień po wygaśnięciu umowy pod garaż

2730

0,1821

63277

Działka rolna

021RP-teren gruntów rolnych

30 zł rocznie

30 wrzesień 

21 dni od ogłosze-nia

1 luty 2003

2759

0,4228

63277

Działka rolna

021RP-teren gruntów rolnych

60 zł rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 luty 2003

753

0,3043

63277

Działka rolna

04Z01/2 proj. ul. zbiorcza-obwodnica

D18MN/UR istniejąca i proj. zab. mieszkaniow.

50 zł rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 luty 2003

3794

0,4441

63277

Działka rolna

021RP-teren gruntów rol. i użytków zielonych

B16MN/MR istniejąca i proj. zab. Mieszk.

60 zł rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 luty 2003

55

0,8728

63277

Działka rolna

021RP-teren gruntów rolnych

100 zł rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

1 maj 2003

3754/4

0,1509

63277

Działka rolna

B16MN/MR istniejąca i projekt. zab. mieszkaniow.

50 zł rocznie

30 wrzesień

21 dni od ogłosze-nia

11 marzec 2003

 

Nieruchomość położona w Barcicach Górnych

Nr działki

Pow. w ha

Nr Kw

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie w palnie m.p.o.

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualiza-cji opłat

Informacje o przeznacze-niu

258/1

0,20

64623

Nieruchomość zabudowana budynkiem, który wymaga kapitalnego remontu

 

Negocjacje

Do dnia 10 każdego miesiąca

Poprzez podpisanie aneksu

Dzierżawa na okres 10 lat

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia: 15 stycznia 2003r.

zdjęto dnia: 6 lutego 2003r.