Zarządzenie Nr 31/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 31/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 27 stycznia 2003 r.

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art.20. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664/

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na: prowadzenie cmentarzy komunalnych w Starym Sączu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1.        Mgr inż. Jan Migacz           - przewodniczący

2.        Mgr inż. Elżbieta Migacz   - członek

3.        Anna Drożdż                       -sekretarz

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisje Przetargową do prowadzenia przetargu w dniu 24 lutego 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia