Zarządzenie Nr 32/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 32/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  30 stycznia 2003 r.

 

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

 

 

               Na podstawie art. 7, art.8 ust.1  i art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego Dz. U. Nr 71 poz. 733  oraz uchwały Nr LII/104/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu  z dnia 30 września 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz w latach  2002 - 2007 oraz zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład tego zasobu ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  Nr 267 poz. 3480 ).

 

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 marca 2003 r. ustalam  stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3,15 zł  przy uwzględnieniu czynników podwyższających lub obniżających  wartość użytkową  lokalu , wymienione w poniższej tabeli  :

 

I.a

Położenie budynku - miasto

 strefa miejscowości

 

 

 

 

centralna

+20%

 

 

śródmiejska

+15%

 

 

 pośrednie

+10%

 

 

peryferyjne

   0 %

 

 rodzaj zabudowy:

 

 

 

 

 wolno stojąca

  + 5%

 

 

 zwarta

     0%

I.b

Położenie budynku - wieś:

 

 

 

 

centrum wsi

+ 5%

 

 

 pozostałe

    0%

 

 rodzaj zabudowy:

 

 

 

 

 wolno stojąca

  + 5%

 

 

 zwarta

     0%

II.

Położenie lokalu w budynku :

 

 

 

 

 parter

 - 5%

 

 

I lub II piętro

+ 10%

 

 

powyżej II piętra

 - 5%

 

nasłonecznienie :

 

 

 

 

strona północna

-10%

 

 

pozostałe

   0%

III.

Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje

 

 

 

 

inst. wod.-kan.

+ 15%

 

 

inst. c.o.

+10%

 

 

inst.gazowa sieciowa

+  5%

 

 

inst. centralnej ciepłej wody

+  2%

IV.

Stan techniczny budynku :

 

 

 

 

dobry

+10%

 

 

zadawalający

   0%

 

 

dostateczny

-10%

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia  zleca się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz zajmującego się gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi -  M. Dominik.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2003 r.