Zarządzenie Nr 33/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 33/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 3 lutego 2003 roku

 

 

 

w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 . Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r./

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się ceny minimalne na sprzedaż drewna z mienia komunalnego gminy Stary Sącz jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.