Zarządzenie Nr 42/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 42/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 11 lutego 2003 r.

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

 

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn.zm./ oraz art.20 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664/

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na:

Kompleksową konserwacje i pielęgnację zieleni komunalnej i zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1.        mgr inż. Jan Migacz             - przewodniczący

2.        mgr inż. Bonifacy Wolak     - członek

3.        Anna Drożdż                         - członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do prowadzenia przetargu w dniu 24 marca 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.