Zarządzenie Nr 285/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-05-2009 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 285/08

Burmistrza Starego Sącza,

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2006 , z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia : "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu".

Na podstawie art. 31, art.33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./, w związku z art. 3 a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm./

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W "Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu" stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 143/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz , z dnia 10 lipca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjęte w Regulaminie określenia :

Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu , zastępuje się zwrotem : " Urząd Miejski w Starym Sączu " , natomiast zwrot " Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz" zastępuje się zwrotem : " Burmistrz Starego Sącza". użyte w odpowiedniej formie.

2. W § 10 po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu : "3. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się kandydatów  którzy z testu kwalifikacyjnego otrzymali co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów. jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę punktów tj.50 % do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się wszystkie te osoby.

3. Dotychczasowe oznaczenie punktów 3 i 4 otrzymuje oznaczenie punkt 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenie powierzam Kierownikowi Referatu Organizacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.