Zarządzenie Nr 46/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 46/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22.02.2003 r.

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

 

 

 

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art.25 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

 

 

Z A R Z Ą D Z A  s i ę  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu Osiedle Tysiąclecia, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 3896, o pow. 15 m2 na okres 3 lat Pani Ł. Zwolińskiej zam. Stary Sącz Oś Tysiąclecia 6/2 z przeznaczeniem pod garaż.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) + podatek Vat 22% czyli 26,40 zł ( słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100), razem 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100), za cały okres dzierżawy.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia