Zarządzenie Nr 47/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 13:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 47/03

Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 22.02.2003 r.

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

 

 

 

 

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art.25 ust.1, art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543)

 

 

Z A R Z Ą D Z A   s i ę  c o  n a s t e p u j e:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, Rynek, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 1824, o pow. 30 m2, na okres od dnia 1-go maja do 30 października 2003 roku Spółdzielni Handlowo -  Produkcyjnej „Rolnik” w Starym Sączu ul. Sobieskiego 13, z przeznaczeniem pod „Ogródek Gastronomiczny”

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) + podatek Vat 22% czyli 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych), razem 1220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych) za cały okres dzierżawy.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia