Zarządzenie Nr 48/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 48/03

Burmistrza Miasta i Gminy stary Sącz

z dnia 26.02.2003 r.

 

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

 

 

 

 

                Na podstawie art.36 a ust. 4 a, w związku z art.36 a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn.zm./ i art. 30 ust.2 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Powierzam Pani Izabeli Ci tak pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu od dnia 01.03.2003 r. do czasu powierzenia obowiązków Dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacyjnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia