Zarządzenie Nr 49/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 49/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 26.02.2003 r.

 

 

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej.

 

 

 

                Na podstawie art.36 a ust. 4 a, w związku z art. 36 a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn.zm./ i art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Powierzam Panu Andrzejowi Chojnickiemu pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu, od dnia 01.03.2003 r. do czasu powierzenia obowiązków Dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu..

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacyjnego.  

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia