Zarządzenie Nr 52/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 52/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 03 marca 2003 r.

 

 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.U. Nr 27 poz. 271/

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych, w okresie od dnia 01.03.2003 r. do dnia 31.03.2003 r. dla Pana Stanisława Maurek konserwatora w wymiarze 150 km miesięcznie.

 

§ 2

 

Ustala się rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika, które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży poślubnej trwającej co najmniej 8 godzin, lub innej nieobecności, a także innej ilości dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

§ 3

 

Z osoba używająca samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna umowa, która będzie podstawa rozliczania wykorzystanego limitu.

 

§ 4

 

Koszty używania pojazdu do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 km przebiegu pojazdu.

 

§ 5

 

Zobowiązuje się Referat Budżetowo – Finansowy do sporządzenia comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu Budżetowo – Finansowego.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.