Zarządzenie Nr 56/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 56/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 3 marca 2003 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543)

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Podegrodzka, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 55, o pow. 0,50 ha na okres 1 roku Pani H. ANTOSZ zam. (...) z przeznaczeniem na cel rolny.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz w wysokości 60 zł rocznie (słownie: sześćdziesiąt złotych) wolny od podatku VAT. 

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.