Zarządzenie Nr 58/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 58 /03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 7 marca 2003r.

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 664)

 

Z A R Z Ą D Z A M   co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 remont oraz montaż znaków drogowych przy ulicach i drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. inż. Bonifacy Wolak                       - Przewodniczący

2.  inż. Paweł Dybiec                           - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski                         - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 marca 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.