Zarządzenie Nr 59/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 59/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz 

z dnia 7 marca 2003 roku

 

 

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

Z A R Z A D Z A M   co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Zespół Kontrolny w składzie:

1.        mgr Bogumiła Klimczak              – Przewodniczący

2.        Lucyna Zaucha                           - Członek

3.        Joanna Lipień                              - Członek

4.        Barbara Porębska                        - Członek

5.        Maria Klag                                   - Członek

6.        Elżbieta Puch                               - Członek

 

§ 2

 

Zadanie Zespołu będzie przeprowadzenie w Gimnazjum w Starym Sączu, Gimnazjum w Barcicach oraz Gimnazjum w Gołkowicach kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

 

§ 3

 

Kontrolę należy przeprowadzić w trzech dwuosobowych składek w terminie 20 marca 2003r.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.