Zarządzenie Nr 65/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 65/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 26 czerwca 2003 r.

 

 

 

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

 

                Na podstawie art.33  ust.3  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami) i art.26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r / Dz.U. Nr 121, poz 591 z póź. zmianami / oraz Zarządzenia nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995r w sprawie inwentaryzacji, zarządzam, co następuje:

 

 

                                                                                              § 1

 

Na wniosek Pani Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje zespół spisowy w składzie :

 

1.        Elżbieta Migacz

2.        Maria Dominik

3.        Urszula Maciuszek

 

§ 2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych znajdujących się na terenie nieruchomości  ul. Piaski 9 w Starym Sączu. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wg stanu na dzień 31.03.2003r. stosownie do wymogów obowiązujących przepisów – na okoliczność rozwiązania umowy dzierżawy z Panem Januszem Jasińskim i przekazania w dzierżawę w/w obiektu Panu Krzysztofowi Mróz zam. w Gołkowicach Grn.

 

                                                                                              § 3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.03.2003r. i zobowiązuje Panią Przewodniczącą do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

                                                                                              § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.