Zarządzenie Nr 66/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 66/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 27 marca 2003 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994r. Nr 76 poz. 344 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „wykonanie konserwacji rowów odwadniających drogi i grunty gminne” powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1.        Jan Migacz – Przewodniczący

2.        Anna Pierzga – Sekretarz

3.        Paweł Dybiec – Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 kwietnia 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.