Zarządzenie Nr 69/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 69/03

Burmistrza Miasta i Gminy  Stary  Sącz

z dnia 28 marca 2003 roku

 

w sprawie zmiany „Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.

 

 

 

 

                    Na podstawie art.36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  ( tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 67 poz.329 z póź.zm.)

 

ZARZĄDZAM co następuje:

 

 

§ 1

 

Użyte w „Regulaminie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz „ stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Miasta Starego Sącza Nr 432/18/02 z dnia  15 marca 2002 roku  zwroty  „ Zarząd Miasta „  zastępuje się  zwrotami  „ Burmistrz Miasta i Gminy „  użytymi  w odpowiednim przypadku.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.