Zarządzenie Nr 72/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 72/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31 marca 2003 roku

 

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz i określenia liczby Zastępców Burmistrza  w Gminie Stary Sącz.

 

 

 

              Działając na podstawie art.26 a ustawy z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz  art.2 ust.3 , w związku  z art.4 ust.2a  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach  samorządowych ( tekst  jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1593)  

 

ZARZĄDZAM  co   następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam, iż w Gminie Stary Sącz zostanie powołanych dwóch Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 2

 

Na jednego  z  Zastępców  Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dniem 1 kwietnia 2003 r.  powołuję  Pana  mgr Jacka   Lelek.

 

§  3

 

Warunki  wynagrodzenia Pana mgr Jacka  Lelek  zostaną  określone odrębnym pismem.  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.