Zarządzenie Nr 77/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE nr 77/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 1 kwietnia 2003

 

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz”

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 /Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 201 r. z póź. zmianami/ 

 

z a r z ą d z a m    co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam „Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003r.

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/03 Burmistrza Miasta i   Gminy Stary Sącz

z dnia 1 kwietnia 2003r.

 

REGULAMIN

amatorskiego połowu ryb w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz.

 

1. Wstęp

Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz i obowiązuje wszystkich wędkujących w tych wodach.

Zakres wód udostępnionych w danym roku do wędkowania oraz związane z tym opłaty określa Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz nr 77/03 z dnia 1 kwietnia 2003r.

 

2. Prawa

wędkującego w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz

 

§1

Prawo do wędkowania w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz mają osoby posiadające:

1.        Ważne zezwolenie na amatorski połów ryb w wodach, w których uprawnionym do rybactwa jest gmina Stary Sącz, zwane w dalszej części regulaminu „zezwoleniem”.

2.        Kartę wędkarską uzyskaną w trybie art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym.

3.        Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4.        Wędkarze mają swobodny dostęp do wody.

5.        Dokonywanie połowu ryb ze środków pływających wymaga odrębnego zezwolenia za specjalną opłatą.

6.        Osoby poniżej 14 lat nie posiadające karty wędkarskiej mogą uprawiać amatorski potów ryb wyłącznie pod opieką osoby posiadającej kartę wędkarską. Przepis ten ma zastosowanie również do współmałżonka wędkarza.

7.        W ramach dziennego limitu ilościowego swego opiekuna może wędkować jedna osoba, o której mowa w pkt. 6, na jedną wędkę, bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę i jej części.

 

3. Obowiązki wędkującego

 

§2

1.        W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokumenty o których mowa w §1 pkt. 1 i 2.

2.        Wędkarz posiadający wykupioną opłatę roczną każdorazowe wejście na łowisko winien zgłaszać inkasentowi.

3.        Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zastosowaniem maksymalnych ostrożności.

4.        W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5.        Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

6.        Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.

7.        W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Burmistrza Miasta i Gminy, a także Policję.

 

4. Zasady wędkowania

 

§3

1.        Wędkarze mogą wędkować dwoma wędkami.

2.        Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką złożoną z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a)       jednym haczykiem z przynętą, albo

b)       nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c)       sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie przekraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

3.        Jako przynęty mogą być stosowane:

a)       przynęty naturalne zwierzęce i roślinne,

b)       przynęty sztuczne.

4.        Zabrania się stosowania jako przynęt:

a)       zwierząt i roślin chronionych,

b)       ikry rybiej,

c)       żywej i martwej ryby lub jej części w okresie ochronnym suma, tj. od 1 listopada do 30 czerwca.

5.        Wędkowanie może odbywać się w porze dziennej tj. jedną godzinę przed wschodem słońca i jedną godzinę po zachodzie słońca z zastrzeżeniem ust. 4.

6.        Wędkowanie w porze nocnej może odbywać się wyłącznie z brzegu północnego, z zastosowaniem poniższych zasad:

a)       wędkarz zamierzający dokonywać połowu w nocy zobowiązany jest zamiar ten zgłosić inkasentowi, oraz wykupić zezwolenie na co najmniej dwie kolejne doby,

b)       dopuszcza się za zgodą inkasenta parkowanie samochodu osobowego wędkarza dokonującego połowu w nocy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska wędkarskiego po spełnieniu warunku o którym mowa w ppkt a.

7.        Doba na łowisku zaczyna się o godz.000 i kończy się o godz. 2400.

8.        Ustala się następujące minimalne odległości miedzy wędkującymi, oraz ich przynętami w wodzie:

a)       Przy wędkowaniu z brzegu przy użyciu zwykłych wędek oraz pod lodem - 10m.

b)       Przy wędkowaniu z łodzi przy użyciu zwykłych wędek, a także z brzegu przy użyciu spinningu -50 m.

c)       Przy użyciu spinningu z łodzi -75 m.

9.        Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.

10. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowu ryb określonych w §5 punkcie 5.

11. Ponadto wędkarzowi zabrania się:

a)       Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania osobom nieupoważnionym, oraz pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru.

b)       Łowienia ryb ze sprzętu pływającego nie oznakowanego i nie zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także holowania przynęty za sprzętem pływającym,

c)       Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb na łowisku przed zakończeniem połowu tego dnia.

d)       Budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza wody.

e)       Równoczesnego stosowania spinningowej metody wędkowania z jakakolwiek inną.

12. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy  przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Okres przechowywania żywych ryb nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

13. Złowione ryby niewymiarowe, lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

 

5. Łowienie ryb spod lodu:

 

§4

Przy połowach spod lodu:

1.        Dozwolone jest używanie tytko jednej wędki złożonej z wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną

a)       Jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 cm,

b)       Sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

2.        Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej.

3.        Średnica wykonywanych przez wędkarza otworów w lodzie nie może przekraczać 20 cm, przy zachowaniu odległości miedzy otworami co najmniej 1 m, a po zakończeniu połowu otwory należy oznakować.

4.        Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

 

6. Ochrona ryb:

 

§5

Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb, a także ich okresy ochronne zgodne z §6 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr: 138 poz. 1559 z 2001 r.)

1.        Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb wynoszą:

- amura białego            - 40 cm

- karpia                                          - 30 cm

- klenia                                          - 25 cm

- leszcza                                        - 25 cm

- lina                                              - 25 cm

- płoci                                            - 15 cm

- sandacza                                    - 45 cm

- suma                                           - 80 cm

- szczupaka                                  - 45 cm

2. Obowiązujące okresy ochronne zawarte są w następujących przedziałach czasowych:

- sandacza                - od 01 marca do 31 maja

- szczupaka     - od 01 marca do 30 kwietnia.

- suma                       - od 01 listopada do 30 czerwca.

3.  Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

4.     Na wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz obowiązuje całkowity zakaz odławiania i zabierania poza łowisko karpia i amura białego  w wadze powyżej 5 kg.

5.     Limit ilościowy dozwolony do złowienia i zabrania z łowisk wynosi 10 sztuk w ciągu doby, w tym najwyżej 1 szt. suma i 3 szt. ryb z gatunków boleń, karp, amur biały, sandacz, szczupak i kleń, zaś łączna waga pozostałych 6 szt. ryb gatunków nie wymienionych wyżej nie może przekraczać 5 kg.

 

7. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących:

 

§ 6

1. Na żądanie osób posiadających odpowiednie uprawnienia z mocy prawa lub pisemne upoważnienie Burmistrza Starego Sącza wędkarz zobowiązany jest okazać wymagane dokumenty, a także sprzęt wędkarski i złowione ryby.

2. Za naruszenie niniejszego regulaminu osoby uprawnione do kontroli mogą wpisać uwagę w zezwoleniu lub przy większych wykroczeniach zatrzymać zezwolenie w tym przypadku o zwrocie zezwolenia, lub jego odebraniu podejmuje decyzję Burmistrz Starego Sącza w ciągu 14 dni.

3. W przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, a w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym wędkarz ponosi odpowiedzialność na zasadach powszechnych.

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003 roku.