Zarządzenie Nr 78/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE nr 78/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 1 kwietnia 2003

 

w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Dużego stawu” w widłach Dunajca i Popradu.

 

 

 

                Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 /Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 201 r. z póź. zmianami/ 

 

z a r z ą d z a m    co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam „Zasady udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Dużego stawu” w widłach Dunajca i Popradu” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003r.

 

 


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 78/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 1 kwietnia 2003r.

 

 

Zasady

udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Dużego stawu” w widłach Dunajca i Popradu

 

§ 1

 

Udostępnia się do amatorskiego połowu ryb wyłącznie „Duży staw” należący do kompleksu stawów rekreacyjnych u zbiegu Dunajca i Popradu w Starym Sączu.

 

§ 2

 

Wędkujących na „Dużym stawie” obowiązuje „Regulamin amatorskiego połowu ryb w wodach będących we władaniu gminy Stary Sącz”.

 

§ 3

 

1. Ustala się następujące rodzaje zezwoleń na amatorski połów ryb różniące się okresem ważności i wysokością opłaty:

- opłata roczna                                                                                                   70 zł

- opłata roczna – ulgowa                                                                                  35 zł

- opłata jednodniowa                                                                                          5 zł

- opłata jednodniowa – ulgowa                                                                         3 zł

- opłata trzydniowa                                                                                           12 zł

- opłata trzydniowa ulgowa                                                                                7 zł

- dopłata za zezwolenie na połów ze środków pływających

   bez względu na rodzaj zezwolenia za każdy dzień                                        5zł

 

2. Opłata ulgowa dotyczy osób powyżej 65 roku życia, oraz młodzieży uczącej się do lat 24.

 

§ 4

 

Sprzedaż zezwoleń będzie prowadzona przez inkasenta Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

§ 5

 

1.        Przeprowadzenie zawodów wędkarskich wymaga pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz wydanej na wniosek organizatora złożony co najmniej 14 dni przed terminem zawodów. 

 

2.        Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 winien określać:

- datę i czas trwania zawodów,

- liczbę uczestników,

- informację, czy zawody będą przeprowadzane „na żywej rybie”,

- osobę odpowiedzialną za organizację zawodów,

3.        Z zastrzeżeniem pkt. 4, organizator zawodów zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości:

- 3 zł od jednego uczestnika w przypadku przeprowadzania zawodów na żywej rybie,

- 5 zł od jednego uczestnika w pozostałych przypadkach,

Realizacja wpłat następować będzie poprzez wykup opłat jednodniowych, lub jednodniowych ulgowych w ilości równej liczbie uczestników zawodów.

4.        Organizacja zawodów rangi krajowej wymaga każdorazowo odrębnych uzgodnień, co do terminu, czasu trwania, odpłatności i ewentualnego okresu zamknięcia łowiska na czas zawodów i bezpośrednio przed zawodami.

5.        Udostępnia się dla potrzeb związanych z organizacją zawodów ”stanicę” zlokalizowaną na terenie „Dużego stawu” w Starym Sączu.