Zarządzenie Nr 80/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 80/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

 

 

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok Nr 5.

 

 

 

Działając na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u je:

 

§ 1

 

Upoważniam inspektora ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi M. Dominik do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5 w dniu 5.04.2003 r. w przetargu nieograniczonym na docieplenie w/w budynku.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się insp. ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi M. Dominik.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 05.04.2003 r.