Zarządzenie Nr 84/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 84/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 kwietnia 2003 roku

 

 

 

w sprawie przeznaczenia drewna iglastego pozyskanego z lasu komunalnego w Starym Sączu na wykonanie palików do sadzonek.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 . Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 201 r./

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno iglaste pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 13 m3 na wykonanie palików do sadzonek.

 

§ 2

 

Koszty transportu drewna powyższego lasu komunalnego pokryte zostaną z budżetu Gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.