Zarządzenie Nr 93/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 12:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 93/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie  nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. Olszowskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z póź. zm.) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001r.)

 

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno  opałowe pozyskane w lesie komunalnym w Starym Sączu w ilości 4mp. dla Pani J. Olszowskiej zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w starym Sączu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.