Zarządzenie Nr 95/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 95/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 

 

 

w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

 

 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3, art.33 ust.5 i art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

 

 

Z A R Z Ą D Z A M     c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Udzielam pełnomocnictwa niżej wymienionym Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy Stary Sącz do zarządzania powierzonym im mieniem komunalnym w zakresie wykonywania zwykłego zarządu:

1.        Zdzisławowi Wojnarowskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu

2.        Janinie Kowalczyk – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

3.        Andrzejowi Chojnackiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu.

4.        Zofii Korona – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach.

5.        Barbarze Baziak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.

6.        Zofii Golonka – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Przysietnicy.

7.        Grażynie Smaga – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Popowicach.

8.        Małgorzacie Niemiec – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

9.        Andrzejowi Dziedzina – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Kroguleckiej.

10.     Januszowi Pietruszewskiemu – Dyrektorowi Gimnazjum w Gołkowicach.

11.     Ewie Kołodziejczyk – Dyrektorowi Gimnazjum w Barcicach.

12.     Katarzynie Dubiel – Dyrektorowi Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

13.     Izabeli Citak – Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Starym Saczu.

14.     Janinie Nalepa – p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Saczu.

 

§ 2

 

Zakres zwykłego zarządu obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki z wyłączeniem wydatków majątkowych.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.