Zarządzenie Nr 96/03

rok 2003

 
data publikacji:  21-08-2003 | 10:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 96/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do składania oświadczeń woli.

 

 

 

                Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr142 poz. 1591 z póź. zm.)

 

Zarządzam co następuje:

 

                                                                            § 1

 

Upoważniam Pana mgr Jacka Lelka Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

                                                                             § 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                              § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.